Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut MORiW

Załącznik
d
o Uchwały Nr XL/23/09
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia
22 kwietnia 2009 r.

 

 

 

Statut

Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu, zwany dalej Ośrodkiem, jest miejską jednostką budżetową.

§ 2. Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

1) uchwały Nr XIII/130/99 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 1 grudnia 1999 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego i utworzenia jednostki budżetowej;

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);

5) postanowień niniejszego Statutu;

6) innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Grudziądz.

§ 4. Terenem działania Ośrodka jest gmina-miasto Grudziądz.

§ 5. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

 

Rozdział II

Cel i zakres działania Ośrodka

§ 6. Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby mieszkańców w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki oraz jej upowszechnianie i promocja w regionie.

1. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1) upowszechnianie i zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, turystyki, rekreacji i wypoczynku;

2) organizowanie zawodów, imprez rekreacyjnych i turystycznych;

3) tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo - rekreacyjnej, ogródków jordanowskich i innych urządzeń;

4) wydawanie Czasopisma Samorządowego „Kurier Grudziądzki”;

5) promowanie walorów turystycznych Grudziądza i okolic poprzez prowadzenie Miejskiego Punktu Informacji Turystycznej;

6) prowadzenie działalności w zakresie promocji dziedzictwa kultury i dziedzictwa narodowego poprzez turystykę;

7) prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki ochrony zdrowia przez aktywność fizyczną i rekreację;

8) popularyzowanie masowej kultury fizycznej;

9) organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej;

10) prowadzenie szaletów miejskich.

2. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności polegającą na:

1) prowadzeniu kąpielisk, lodowisk;

2) prowadzeniu wypożyczalni sprzętu technicznego i innego;

3) organizowaniu i współorganizowaniu imprez sportowych, turystycznych;

4) realizowaniu imprez zleconych;

5) wynajmowaniu pomieszczeń na cele sportowe, handlowe, usługowe i inne: szkołom, organizacjom pozarządowym oraz osobom fizycznym i prawnym;

6) sprzedaży biletów wstępu;

7) świadczeniu usług reklamowych;

8) świadczeniu innych usług związanych z działalnością Ośrodka celem pozyskania środków na realizację zadań statutowych.

 

Rozdział III

Organizacja i zarządzanie

§ 7. 1. Na czele Ośrodka stoi Dyrektor, który kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Prezydent Grudziądza, który ustala zakres jego obowiązków i odpowiedzialności.

3. Strukturę i podział kompetencji określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka opracowany przez Dyrektora Ośrodka i zatwierdzony przez Prezydenta Grudziądza.

4. Na czas swojej nieobecności Dyrektor Ośrodka wyznacza osobę go zastępującą.

§ 8. Dyrektor Ośrodka jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

§ 9. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem gminy-miasta Grudziądza na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

2. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy-miasta Grudziądza, natomiast uzyskiwane dochody odprowadza do tego budżetu.

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy, określający wysokość planowanych dochodów i wydatków.

4. Źródłami dochodów finansowych mogą być środki z funduszy pomocowych krajowych i zagranicznych, darowizny, spadki, zapisy i inne wpływy.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 10. Dyrektor Ośrodka składa Prezydentowi Grudziądza corocznie sprawozdanie z działalności jednostki.

§ 11. Wszelkie zmiany treści Statutu wymagają uchwały Rady Miejskiej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Piwowarska 07-03-2017 13:02:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Czepek 07-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Izabela Piwowarska 13-03-2019 14:21:52