Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.moriw.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2021-02-02
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie audytu dostępności przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny Akcess-Net FH-U Cezary Małota.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2021-02-02

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Nowacka, e-mail: nowackab@o2.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 46 256 54. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Osobą kontaktową jest Barbara Nowacka, e-mail: nowackab@o2.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 46 256 54.
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
e-mail: nowackab@o2.p
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
56 46 256 54

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu Adres: ul. Za Basenem 2 86-300 Grudziądz E-mail: dyrektor@moriw.grudziadz.pl Telefon: +48 56 46 240 91 Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu, ul. Za Basenem 2, 86-300 Grudziądz, e-mail: dyrektor@moriw.grudziadz.pl Telefon: +48 56 46 240 91

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2021-02-02
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2021-02-02
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-02
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Nowacka, e-mail: nowackab@o2.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 46 256 54.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Dostępność architektoniczna Siedziba Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu Adres: ul. Za Basenem 2, 86-300 Grudziądz Pod tym adresem znajduje się budynek administracyjny Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku z pomieszczeniami biurowymi poszczególnych działów: Dyrekcja, Administracja i Kadry, Finansowo- Księgowy, Sekretariat oraz Dział Techniczny. Wejście główne do budynku administracyjnego zapewnia swobodny dostęp bezpośrednio z chodnika bez ograniczeń architektonicznych.Pomieszczenia w budynku administracyjnym znajdują się na jednym poziomie. Korytarze są dostępne i odpowiedniej szerokości. Na przyległym terenie do siedziby Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku znajduje się kompleks 2 odkrytych basenów z dodatkowym brodzikiem funkcjonujące w okresie letnim. Do kompleksu basenowego przynależna jest część sanitarna z toaletami ogólnodostępnymi i szatniami. Parking przed siedzibą Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku jest ogólnodostępny z wyznaczonymi i oznakowanymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych. Na terenie siedziby Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku służą pomocą w razie potrzeby. Na teren Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. "Miejski Punkt Informacji Turystycznej" Adres: ul. Rynek 3-5, 86-300 Grudziądz Biuro Miejskiego Punktu Informacji Turystycznej mieści się na parterze zabytkowej kamienicy. Wejście główne do budynku z chodnika za pomocą schodów. Przed budynkiem nie ma podjazdu ani pochylni. Obsługa interesantów i ruchu turystycznego odbywa się na jednym poziomie. Na parkingu prze budynkiem wydzielono 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. W biurze Miejskiego Punktu Informacji Turystycznej nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W biurze nie ma pętli indukcyjnych. Nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Pracownicy Miejskiego Punktu Informacji Turystycznej służą pomocą w razie potrzeby. Do biura można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. "Marina Grudziądz" Adres: ul. Portowa 8, 86-300 Grudziądz Pod tym adresem znajduje się kompleks budynków. Punkt obsługi klienta mieści się w recepcji w Budynku A. Wejście główne do budynku A zapewnia swobodny dostęp bezpośrednio z chodnika bez ograniczeń architektonicznych. Budynek A składa się z 2 poziomów: na parterze znajdują się sale konferencyjne,na piętrze pokoje gościnne. Wszystkie sale konferencyjne na parterze budynku mają odrębne wyjścia ewakuacyjne, bez progów z szeroko otwieranym drzwiami na zewnątrz oraz bezprogowe wjazdy z holu recepcyjnego. Korytarze i schody są odpowiedniej szerokości. W budynku A nie ma windy. Parking przy budynku A jest ogólnodostępny z wyznaczonym i oznakowanym miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych. Toaleta z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze Budynku A. W budynku A nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku A nie ma pętli indukcyjnych. W budynku A nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. W kompleksie Mariny znajduje się pole camperowe funkcjonujące w okresie letnim, które w Budynku D w części sanitarnej posiada toaletę i prysznic przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Pracownicy Mariny Grudziądz służą pomocą w razie potrzeby. Na terenie Mariny i do wszystkich pomieszczeń budynku A można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. "Plaża, Camping nr 134" Adres: ul. Zaleśna 1, 86-300 Grudziądz Dla klientów Plaża, Camping 134 dostępne są domki rekreacyjne pod wynajem w sezonie letnim z dostępem do strzeżonej plaży oraz sezonowy plac dla camperów z polem namiotowym. Punkt obsługi klienta mieści się w recepcji w budynku administracyjnym za wejściem głównym na plażę. Wejście do budynku zapewnia swobodny dostęp bezpośrednio z chodnika bez ograniczeń architektonicznych. Budynek składa się z 1 poziomu. Korytarze są odpowiedniej szerokości. Ogólnodostępny parking z wyznaczonymi i oznakowanymi 2 miejscami postojowym dla osób niepełnosprawnych. Na terenie dostępny jest 1 domek dla osób ze szczególnymi potrzebami i ograniczeniami wyposażony w podjazd i toaletę z udogodnieniami. Na terenie Plaży, Camping 134 funkcjonuje budynek z przebieralniami i węzłem sanitarnym wraz z 3 toaletami z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Ponadto funkcjonuje punkt dla osoby opiekującej się dzieckiem. Na polu namiotowym funkcjonuje toaleta z udogodnieniami dla niepełnosprawnych.Na plaży strzezonej dojazd do brzegu jeziora i pomostu wyposażony jest w podjazd na tarasie widokowym i zjazd w kierunku pomostu wyposażony jest w uchwyty. W kompleksie Plaży, Camping 134 nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku A nie ma pętli indukcyjnych. Nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Pracownicy Plaży, Camping 134 służą pomocą w razie potrzeby. Na teren Plaży, Camping 134 można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. "Klub Wioślarski Wisła" Adres: ul. Portowa 8, 86-300 Grudziądz Zabytkowy budynek Klubu Wioślarskiego Wisła mieści się na terenie wiślanego portu w kompleksie budynków Mariny Grudziądz. Wejście główne do budynku z chodnika. Budynek składa się zwielu poziomów na których dojście za pomocą schodów. Budynek nie posiada windy. Na parkingu prze budynkiem parking ogólnodostępny bez wydzielonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. W budynku Klubu Wioślarskiego Wisła nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W biurze nie ma pętli indukcyjnych. Nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Działalność Klubu Wioślarskiego Wisła ma charakter zamknięty i skupia zawodników oraz uczniów klas o rozszerzonym profilu sportowym w dyscyplinie wioślarstwo. W razie potrzeby, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (+48 726921919) pomocą służą pracownicy Mariny Grudziądz. Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. "Park Miejski" Adres: ul. Aleja Wigury 1, 86-300 Grudziądz Punkt obsługi klienta mieści się w budynku administracyjnym od strony ul. Parkowej. Wejście główne do budynku zapewnia swobodny dostęp bezpośrednio z chodnika bez ograniczeń architektonicznych. Obsługa w budynku odbywa się na 1 poziomie. Parking przy budynku jest ogólnodostępny z wyznaczonym i oznakowanymi 2 miejscami postojowym dla osób niepełnosprawnych. W budynku administracyjnym znajdują się toalety ogólnodostępne w tym toaleta z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Po terenie Parku miejskiego istnieje możliwość swobodnego poruszania się przez osoby niepełnosprawne wzdłuż alejek bez ograniczeń architektonicznych. Pracownicy Parku Miejskiego służą pomocą w razie potrzeby. Po terenie Parku Miejskiego i do przyległego budynku administracyjnego można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. "Grudziądzki Klub Motocyklowy S.A." Adres: ul. Hallera 4, 86-300 Grudziądz Sekretariat klubu mieści się w budunku klubu Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. Wejście główne do budynku z chodnika za pomocą schodów. Przed budynkiem nie ma podjazdu ani pochylni. Budynek składa się z 2 poziomów Korytarze i schody są odpowiedniej szerokości. W budynku nie ma windy. Parking przy budynku jest ogólnodostępny bez wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Toalety ogólnodostępne bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Dostępność trybun dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Pracownicy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. służą pomocą w razie potrzeby. Do sekretariatu Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. "Stadion Centralny im. Bronisława Malinowskiego" Adres: ul. Piłsudskiego 14, 86-300 Grudziądz Na terenie Stadionu Centralnego mieści się arena rozgrywania wielu dyscyplin sportowych wraz z przyległymi trybunami. Ponadto na terenie Stadionu Centralnego znajduje się pełnowymiarowe boisko boczne oraz boisko typu 'Orlik' w którego skład wchodzi boisko do koszykówki, siatkówki oraz tenisa ziemnego. Przy stadionie funkcjonuje hala sportowa z własnymi trybunami oraz zapleczem sanitarnym i szatniami. Wejście główne do budynku z chodnika za pomocą schodów. Przed budynkiem pochylnia. Budynek posiada 2 kondygnacje dostępne dla klientów. Korytarze i schody są odpowiedniej szerokości. W budynku nie ma windy. W obiekcie funkcjonują toalety ogólnodostępne oraz 2 toalety z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Trybuny bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Parking przed budynkiem jest ogólnodostępny z wyznaczonymi 7 miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Pracownicy Stadionu Centralnego służą pomocą w razie potrzeby. W budynku mieści się siedziba Centrum Rehabilitacji, która wraz z personelem służy pomocą w przypadkach, gdy korzystanie z obiektu osobom ze szczególnymi potrzebami sprawia problemy. Na teren Stadionu Centralnego można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. "Hala Sportowa KS Stal" Adres: ul. Aleja Sportowców 3, 86-300 Grudziądz Wejście główne do budynku Hali Sportowej KS Stal zapewnia dostęp bezpośrednio z chodnika. Budynek posiada 2 kondygnacje dostępne dla klientów. Korytarze i schody są odpowiedniej szerokości. Brak windy. Parking przed budynkiem jest ogólnodostępny bez wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Toalety ogólnodostępne bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Trybuny bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Pracownicy Hali Sportowej KS Stal służą pomocą w razie potrzeby. Do budynku Hali Sportowej KS Stal można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku:

Nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne:

Strona 1

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku Numer identyfikacyjny REGON 00032987500000 Stan w dniu 01.01.2021 r. Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu sekretariat@moriw.grudziadz.pl E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz a.majta@moriw.grudziadz.pl Telefon kontaktowy 564624091 Data 2021-03-29 Miejscowość Grudziądz

Lokalizacja siedziby podmiotu Województwo WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE Powiat Powiat grudziądzki Gmina Grudziądz (gmina wiejska) Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 2) wojewody Dział 1. Dostępność architektoniczna Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 9

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?Strona 2 [ X ] NIE 2.

Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

[ X ] NIE

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy? [ X ] NIE

4.Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego? [ X ] TAK

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób? [ X ] TAK

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej Siedziba MORiW mieści się w Grudziądzu przy ul. Za Basenem 2. MORiW posiada swoje obiekty tj: Miejski Punkt Informacji Turystycznej, ul. Rynek 3-5, Grudziądz; Marina Grudziądz, ul. Portowa 8, Grudziądz; Plaża Camping nr 134, ul. Zaleśna 1, Grudziądz; KW Wisła, ul. Portowa 8, Grudziądz; Park Miejski, ul. Wigury 1, Grudziądz; Grudziądzki Klub Motorowy ul. Hallera 4, Grudziądz,;Stadion Centralny ul. Piłsudskiego 14, Grudziądz; Hala Sportowa KS Stal, ul. Aleja Sportowców 3, Grudziądz. Na wszystkie obiektach MORiW można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem, nie można skorzystać z tłumacza migowego. W budynkach MORiw nie ma pętli indukcyjnych. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidzących i słabowidzących. Pracownicy MORiW służą pomocą w razie potrzeby.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności Liczba stron: 4

Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności ID a11y-url http://bip.moriw.pl ID a11y-status [ X ] Zgodna ID a11y-data-sporzadzenie 2021-02-02 ID a11y-url http://moriw.pl ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodnaStrona 3 ID a11y-data-sporzadzenie 2021-02-02 ID a11y-url http//marina.grudziadz.pl ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna ID a11y-data-sporzadzenie 2021-02-02 ID a11y-url http//itggrudziadz.pl ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna ID a11y-data-sporzadzenie 2021-02-02 2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności Liczba stron: 0 Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej Strona internetowa http://bip.moriw.pl/ jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Natomiast strony HTTP:// moriw.pl, http:??marina.grudziadz.pl, http://itgrudziadz.pl są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklarację sporządzono na podstawie audytu dostępności przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny Akcess-Net FH-U Cezary Małota. Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK

b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych [ X ] NIE

e. Przesyłanie faksówStrona 4 [ X ] TAK

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth? [ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 4

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo? [ X ] NIE

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? [ X ] NIE

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)? [ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku? [ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? [ X ] NIE

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? [ X ] NIE

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu? [ X ] NIE

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?Strona 5 [ X ] NIE