Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin organizacyjny


Regulamin Organizacyjny

Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku

w Grudziądzu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Organizacyjny zwany dalej „Regulaminem” określa strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. MORiW - należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu.

 2. Dyrektor - należy przez to rozumieć Dyrektora MORiW.

 3. Zastępca Dyrektora - należy przez to rozumieć zastępcę dyrektora MORiW.

 4. Głównym Księgowym - należy przez to rozumieć Głównego Księgowego w MORiW.

 5. Kierowniku - należy przez to rozumieć Kierownika komórki organizacyjnej MORiW.

 6. Obiekcie - należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną, którą stanowi wydzielony obiekt (obiekty) rekreacyjny, publiczny, sportowy będący w zarządzaniu MORiW w Grudziądzu

§ 3

MORiW w Grudziądzu działa na podstawie:

1.Uchwały Nr XXXII/54/96 z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie przekształcenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grudziądzu w Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu

oraz na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

2. Ustawy z dn. 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami)

3. Ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami)

4. Ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późniejszymi zmianami)

5. Ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami)

6. Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późniejszymi zmianami)

7. Statutu MORiW nadanego Uchwałą Nr XL/23/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dn. 22 kwietnia 2009 roku z późniejszymi zmianami.

8. niniejszego Regulaminu.

§ 4

1. MORiW w Grudziądzu realizuje zadania własne wynikające ze statutu oraz zlecone przez Prezydenta Grudziądza z zakresu kultury fizycznej i zadań zawartych w innych ustawach.
2. Siedziba MORiW znajduje się przy ul. Za Basenem 2 w Grudziądzu.
3. MORiW jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Rozdział II

Organizacja Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu

§ 5

Organizację wewnętrzną MORiW określają:

1.Schemat struktury organizacyjnej stanowiący załącznik do regulaminu

2.Zakres zadań, obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień komórek organizacyjnych

§ 6

1. Dyrektor kieruje MORiW jednoosobowo.
2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Prezydent Grudziądza.
3. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników MORiW.
4. Do realizacji zadań tworzy się działy, zespoły i samodzielne stanowiska pracy zwane w dalszej części regulaminu „komórkami organizacyjnymi”.

§ 7

1. Strukturę organizacyjną MORiW tworzą następujące komórki organizacyjne:

1) Dyrektor

2) Zastępca Dyrektora

3) Główny Księgowy

4) Dział Finansowo - Księgowy

5) Dział Administracji i Kadr

6) Obiekt Ośrodek Wypoczynkowy Rudnik

7) Obiekt Baseny

8) Obiekt Tereny Publiczne (place zabaw, szalety miejskie, park miejski)

9) Obiekt lodowisko miejskie

10) Referent do spraw sportu i rekreacji

11) Obiekt Marina

12) Obiekt Baza Sportowa (Hala na ul. Sienkiewicza, stadion żużlowy, siedziba klubu wioślarskiego, stanica kajakowa)

13) Miejski Punkt Informacji Turystycznej

14) Samodzielne stanowisko ds. BHP

2. Komórkom organizacyjnym przypisani są pracownicy, których zadania wynikają ze szczegółowych zakresów czynności.

Rozdział III

Zakres zadań i odpowiedzialności w MORiW

§ 8

 1. Miejskim Ośrodkiem Rekreacji i Wypoczynku kieruje Dyrektor na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Grudziądza.

 2. Dyrektor kieruje MORiW przy pomocy: Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego, Kierowników komórek organizacyjnych oraz osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach.

 3. Zastępca Dyrektora, Główny Ksiegowy, Kierownicy komórek organizacyjnych oraz osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach odpowiadają bezpośrednio przed Dyrektorem za realizację powierzonych i zadań i obowiązków, organizację i wyniki pracy.

 4. Szczegółowe obowiązki Zastępcy Dyrektora, Głównego Ksiegowego, Kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach określają zakresy ich obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności określone w formie pisemnej przez Dyrektora MORiW.

 5. Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy, Kierownicy komórek organizacyjnych oraz osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących aktów prawnych i przepisów wewnętrznych przy realizacji zadań statutowych.

 6. W czasie nieobecności Dyrektora MORiWem kieruje Zastępca Dyrektora lub inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia.

§ 9

 1. Zakres i zasady działania MORiW określa statut zatwierdzony przez Radę Miejską Grudziądza

 2. Majątek MORiW stanowią obiekty gminy miasta Grudziądz przekazane w administrowanie i trwały zarząd:

 1. Baseny Odkryte przy ul. Za Basenem 2

 2. Kąpielisko Miejskie przy ul. Zaleśnej 1

 3. Camping nr 134 przy ul. Zaleśnej 1 wraz z polem namiotowym

 4. Kąpielisko Miejskie przy ul. Jeziornej

 5. Kąpielisko Miejskie przy ul. Jaśminowej Tarpno

 6. Miejski Punkt Informacji Turystycznej przy ul. Rynek 3 - 5

 7. Szalety miejskie przy: ul. Spichrzowej, Al. 23 Stycznia, Królowej Jadwigi

 8. Lodowisko miejskie przenośne

 9. Place zabaw: przy ul. Karabinierów, Legionów, Kosynierów Gdyńskich, Bema, Królewskiej, Bora Komorowskiego, Czarnieckiego, Park Miejski, Rakowskiego, Skarżyńskiego/Polskich Skrzydeł, Prusa, Jesionowej, Osada Grud i inne.

 10. Obiekt Mariny przy ul. Portowej 8

 11. Stadion żużlowy przy ul. Hallera 4

 12. Siedziba Klubu Wioślarskiego Wisła przy ul. Portowej 8

 13. Hala sportowa przy ul. Sienkiewicza 22

 14. Stanica kajakowa przy ul. Królowej Jadwigi 35

Rozdział IV

Zadania, obowiązki oraz odpowiedzialność komórek organizacyjnych:

§ 10

Dyrektor:

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

 1. wykonywanie zadań określonych w statucie

 2. wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w MORiW

 3. zaciąganie zobowiązań rzeczowych i finansowych wynikających z zakresu działania oraz planu finansowego na dany rok oraz zgodnie z upoważnieniami.

 4. dysponowanie środkami finansowymi w zakresie zatwierdzonego planu finansowego

 5. dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami będącymi własnością Gminy Miasta Grudziądz a oddanymi w trwały zarząd MORiW

 6. reprezentowanie MORiW w postępowaniach sądowych, administracyjnych, egzekucyjnych

 7. reprezentowanie MORiW wobec organów administracji publicznej, instytucji oraz innych osób prawnych i fizycznych.

 8. składanie oświadczeń woli w związku z bieżącą działalnością

 9. monitorowanie skuteczności kontroli zarządczej i jej poszczególnych elementów

§ 11

Zastępca Dyrektora

Do zadań Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:

 1. zapewnienie właściwej eksploatacji i wykorzystania obiektów MORiW

 2. nadzór nad przygotowaniem planu inwestycji i remontów

 3. zapewnienie realizacji zadań oraz kontrola nad prawidłowym wykoneniem i rozliczeniem inwestycji i remontów, wykonanych w ramach zatwierdzonego planu finansowego, oraz zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac, zgodnie z Prawem zamówień publicznych

 4. podejmowanie działań mających na celu modernizację zarządzanych obiektów

 5. nadzór nad przygotowywaniem nowo zawieranych umów oraz zmian umów dotychczasowych , w zakresie powierzonych obowiązków służbowych

 6. nadzór nad przeprowadzeniem okresowych przeglądów technicznych zarządzanych budynków i prawidłowym sporządzeniem protokołów z aktualizacją

 7. wnioskowanie o nagradzanie, karani i zwalnianie pracowników

 8. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 12

Główny Księgowy

Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

 1. wykonywanie dyspozycji środkami pienieżnymi oraz wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych MORiW

 2. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez podległych pracowników Działu Finansowo - Księgowego

 3. prowadzenie gospodarki finansowej MORiW polegającej zwłaszcza na wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi i zapewnianiu prawidłowości pod względem finansowym umów zawieranych przez MORiW

 4. analiza wykorzystania środków budżetowych, pozabudżetowych i innych będących w posiadaniu jednostki

 5. dokonywanie kontroli finansowych,

 6. prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający ochronę mienia będącego w posiadaniu MORiW oraz prawidłowe rozlicznie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie

 7. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowych, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji, procedur kontroli finansowej

 8. informowanie Dyrektora o zaistniałych nieprawidłowościach finansowych oraz wnioskowanie o wyeliminowanie tych nieproawidłowości

 9. współdziałanie z wszystkimi komórkami organizacyjnymi jednostki

 10. wnioskowanie o nagradzanie, karanie i zwalnianie pracowników

 11. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 13

Dział Finansowo - Księgowy.

Do zadań działu Finansowo - Księgowego należy w szczególności:

 1. obsługa finansowo - ksiegowa jednostki

 2. prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami wynikającymi ze stosunku pracy

 3. prowadzenie gospodarki kasowej jednostki

 4. windykacja należności z tytułu dochodów jednostki

 5. przekazywanie do Archiwum Zakłądowego dokumentacji związanej z wykonywaniem obowiązków służbowych

 6. obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 7. prowadzenie rozliczeń z PFRON

 8. prowadzenie ogółu spraw związanych z podatkami i opłatami

 9. sporządzanie przelewów

 10. prowadzenie rozliczeń z instytucjami państwowymi, samorządowymi i przedsiębiorstwami

 11. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora

§14

Dział Administracji i Kadr.

Do zadań Działu Administracji i Kadr należy w szczególności:
1. Opracowanie projektów statutu, regulaminów wewnętrznych.
2. Opracowanie regulaminu pracy.
3. Prowadzenie spraw kancelarii i sekretariatu.
4. Obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora MORiW.
5. Prowadzenie spraw pracowniczych w MORiW a w szczególności:
1) przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy i jego rozwiązaniem,
2) realizacja uprawnień pracowniczych przysługujących pracownikom MORiW.
6. Prowadzenie kontroli dyscypliny pracy w MORiW.
7. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z zaopatrzeniem MORiW w materiały do obsługi biurowej.
8. Przekazywanie do załatwienia spraw komórkom organizacyjnym, kontrolowanie terminów ich załatwienia.
9. Prowadzenie Archiwum Zakładowego.
10. Prowadzenie magazynu podręcznego materiałów
11. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z zaopatrzeniem MORiW.
12. Prowadzenie spraw związanych z obsługą transportową MORiW.
13. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadania nadzoru prac społecznie użytecznych przez skazanych wyrokiem sądu
14. Organizacja akcji flagowania miasta z godnie z terminami zawartymi w okólnikach Prezydenta Grudziądza
15. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora

§15

Kierownicy obiektów.

Do zadań Kierowników Obiektów należy w szczególności:

 1. organizowanie, koordynowanie działań i kontrola pracy pracowników,

 2. określenie czynności i zadań poszczególnych pracowników,

 3. udzielanie pracownikom instruktażu o charakterze merytorycznym i formalno-prawnym, w zakresie realizowanych zadań,

 4. nadzór nad kompleksowym, terminowym, merytorycznym i rzetelnym realizowaniem zadań w powierzonym zakresie,

 5. nadzór nad prawidłową realizacją budżetu,

 6. Sprawdzanie pod względem merytoryczno-formalnym zafakturowanych usług, zakupów na rzecz obiektu i potwierdzenie własnym podpisem.

 7. ocena efektywności pracy pracowników,

 8. wnioskowanie o nagradzanie, karanie i zwalnianie pracowników,

 9. sporządzanie projektu planu urlopów,

 10. nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników dyscypliny pracy oraz obowiązujących przepisów prawnych i organizacyjnych MORiW, inicjowanie i
  prezentowanie rozwiązań i działań dotyczących organizacji pracy,

 11. załatwianie spraw interwencyjnych, zastępowanie pracowników działu w przypadku ich nieobecności,

 12. stała współpraca z działem księgowym w zakresie realizacji zadań statutowych,

 13. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora MORiW.

§ 16

Referent do spraw sportu i rekreacji

Do zadań Referenta do spraw sportu i rekreacji należy w szczególności:

1. utrzymywanie stałego kontaktu z użytkownikami bazy sportowej

2. nadzór nad realizacją umów i porozumień pomiędzy MORiW a użytkownikami obiektów

3. identyfikowanie problemów występujących w bieżącym użytkowaniu

4. prowadzenie książek obiektów

5. organizowanie prac dot. remontów, usuwania awarii

6. kontrola zużycia mediów

7. opisywanie faktur dot. zużycia mediów na obiektach sportowych, sprawdzanie zgodności dokumentów ze wskazaniami urządzeń pomiarowych

8. dokonywanie zakupów niezbędnych do użytkowania obiektów

9. sprawdzanie pod względem merytoryczno-formalnym zafakturowanych usług, zakupów na rzecz obiektu i potwierdzenie własnym podpisem.
10. planowanie remontów, inwestycji

11. inicjowanie, organizowanie i obsługa imprez

12. przygotowywanie raportów i analiz dotyczących bazy sportowej i imprez rekreacyjnych

13. wspieranie działania Miejskiego Punktu Informacji Turystycznej

14. współadministrowanie stronami internetowymi, profilami na portalach społecznościowych

§17

Miejski Punkt Informacji Turystycznej.

Do zadań Miejskiego Punktu Informacji Turystycznej należy w szczególności:
1. Prowadzenie otwartego dla mieszkańców i turystów biura informacji o ofercie turystycznej miasta
2. Udzielanie dostępnymi kanałami informacji dotyczących turystyki, bazy noclegowej, transportu, imprez
3. Organizowanie imprez turystycznych i rekreacyjnych
4. Udział w targach i imprezach wystawienniczych o profilu promocyjnym miast i gmin oraz turystycznym
5. Popularyzowanie turystyki i kultury fizycznej
6. Prowadzenie spraw związanych z zamieszczaniem niezbędnych informacji na stronie internetowej MORiW oraz w Biuletynie Informacji Publicznej/BIP/.
7. Opracowywanie materiałów reklamowych, zapewnienie promocji obiektów MORiW.
8. Sporządzanie grafików pracy
9. Dbałość o  prawidłowe wykorzystanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
10. Przygotowywanie analiz i sprawozdań z funkcjonowania
11. Prawidłowe przechowywanie i zabezpieczenie majątku MORiW znajdującego się na obiekcie.
12. Prawidłowa gospodarka powierzonym mieniem
13. Przestrzeganie obowiązujących przepisów kasowo-księgowych
14. Przekazywanie do księgowości wszystkich dokumentów finansowo-księgowych z działalności
15. Sprawdzanie pod względem merytoryczno-formalnym zafakturowanych usług, zakupów na rzecz obiektu i potwierdzenie własnym podpisem.
16. Przestrzeganie przepisów ustawy o finansach publicznych i prawo zamówień publicznych.
17. Współpraca z innymi działami MORiW.
18. Przygotowanie i nadzór nad organizacją i obsługą imprez sportowo-rekreacyjnych.
19. Wydawanie materiałów promocyjnych, folderów turystycznych oraz innych wydawnictw, map, przewodników, albumów itp.

20. Rozdysponowywanie materiałów i gadżetów promujących miasto na rzecz Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
21. Przygotowywanie planów, analiz i sprawozdań z funkcjonowania, planów i sprawozdań finansowych

§ 18

Pracownik do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Do zadań pracownika do spraw BHP należy w szczególności:
1. Prowadzenie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w MORiW wynikających z Kodeksu Pracy i innych przepisów obowiązujących a w szczególności:

1) przeprowadzanie wstępnego instruktażu ogólnego w zakresie bhp, szkolenia okresowe,
2) prowadzenie dokumentacji wypadków w pracy, w drodze do pracy i z pracy,
3) sporządzanie list i wydawanie pracownikom środków ochrony indywidualnej,
4) identyfikacja zagrożeń oraz ocena wynikającego z nich zagrożenia ryzyka zawodowego.
2. Współpraca z kierownikiem Działu Administracji i Kadr oraz z Działem Księgowości w celu realizacji uprawnień pracowniczych wynikających z realizacji przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Prowadzenie kontroli w zakresie: stosowania odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej przez pracowników MORiW.
4. Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w MORiW w celu zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej.
5. Sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie bhp.
6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§19

Szczegółowe obowiązki pracowników MORiW określają zakresy czynności, kompetencji i odpowiedzialności, ustalone przez Dyrektora MORiW.

Rozdział V

Organizacja działalności kontrolnej

§ 20

1.Kontrolę wewnętrzną w MORiW sprawują:
1) Dyrektor,
2) Zastępca Dyrektora,
3) Główny Księgowy,
4) kierownicy obiektów i działów

5) pracownicy na samodzielnych stanowiskach
2. Dyrektor sprawuje kontrolę wewnętrzną nad:
1) Zastępcą Dyrektora,
2) Głównym Księgowym,
3) Kierownikami,
4) Pracownikami na samodzielnych stanowiskach.
3. Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy i Kierownicy sprawują kontrolę w stosunku do pracowników bezpośrednio im podległych.

4.Kontroli wewnętrznej podlegają:
1) finanse,
2) zasoby rzeczowe MORiW oraz inne aktywa i zarządzanie nimi,
3) zasoby ludzkie i zarządzanie nimi,
4) zasoby informacyjne (w tym zapisane na nośnikach elektronicznych).
5) Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznej zawiera Regulamin Kontroli Wewnętrznej, będący częścią Polityki Rachunkowości
5. Osoby wymienione w § 20 pkt. 1.

1) sprawują kontrolę funkcjonalną w zakresie swego działania zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Kontroli Wewnętrznej oraz kontrolę doraźną pracy podległych pracowników,

2) odpowiadają za zabezpieczenie mienia MORiW im powierzonego.
6. Główny Księgowy kontroluje zasoby finansowe MORiW oraz zasoby rzeczowe i inne aktywa trwałe i obrotowe a także zasoby informacyjne, zawarte w księgach rachunkowych i dokumentacje zdarzenia.
7. Kierownik Działu Administracji i Kadr sprawuje kontrole w odniesieniu do MORiW w zakresie:
1) zasobów informacyjnych,
2) analizy zasobów ludzkich, zarządzania nimi oraz kontrole w zakresie dyscypliny pracy,
3) polityki rekrutacji, doboru pracowników MORiW,
4) zatrudniania, awansowania i zwalniania pracowników,
5) szkolenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników MORiW.
8. Kontrolę w zakresie stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej w MORiW sprawuje pracownik do spraw BHP.

Rozdział VI

Zasady podpisywania pism i decyzji.

§ 21

1. Dyrektor MORiW osobiście podpisuje:
1) zarządzenia wewnętrzne,
2) regulaminy porządkowe,
3) regulaminy płacowe /nagród, premiowania i inne/,
4) regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
5) decyzje w sprawach personalnych i uprawnień pracowniczych,
6) pisma wychodzące z MORiW,
7) postanowienia oraz umowy cywilno-prawne i inne,
8) wnioski do Prezydenta Grudziądza
9) zatwierdza do wypłaty wszystkie dokumenty MORiW.

2. Dokumenty Finansowo-Księgowe podpisuje Główny Księgowy przed podpisaniem przez Dyrektora.
3. Pisma i dokumenty przedkładane do podpisu Dyrektora powinny być uprzednio podpisane /zaparafowane/ przez Zastępcę Dyrektora czy Kierownika, którego sprawa dotyczy.

§ 22

1. W czasie nieobecności Dyrektora pisma i dokumenty MORiW podpisuje Zastępca Dyrektora.
2. Dyrektor może upoważnić innego pracownika MORiW na stanowisku kierowniczym do podpisywania pism i dokumentów w jego imieniu podczas nieobecności Zastępcy
Dyrektora. Upoważnienie to musi być sporządzone w formie pisemnej.

Rozdział VII

Zasady obsługi interesantów oraz załatwiania skarg i wniosków

§ 23

Przyjęcie interesantów odbywa się codzienne w komórkach organizacyjnych w godzinach pracy MORiW. Załatwianie indywidualnych spraw interesantów odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz przepisami ustaw szczegółowych.
Bezpośredni nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków sprawuje Dyrektor za pośrednictwem Zastępcy Dyrektora i Kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w MORiW.

Rozdział VIII

Kontrola zarządcza

§ 24

1.Dyrektor zapewna funkcjonowanie w MORiW adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

2. Zasady kontroli zarządczej określa odrębne zarządzenie Dyrektora

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 25

Organizacje i porządek pracy oraz obowiązki pracodawcy i pracowników określa ”Regulamin Pracy” Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu wprowadzony w życie Zarządzeniem Dyrektora zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 26

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Statutu MORiW zatwierdzonego przez Radę Miejską Grudziądza

§ 27

Zmian w „Regulaminie Organizacyjnym” dokonuje Dyrektor MORiW po akceptacji przez Prezydenta Grudziądza.

§ 28

Niniejszy Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Piwowarska 07-03-2017 12:55:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Czepek 02-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Izabela Piwowarska 07-03-2017 12:55:02