Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut MORiW

 

UCHWAŁA NR XXXIV/300/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 października 2020 r.

 

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713) uchwala się co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Miejskiemu Ośrodkowi Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu, zwanego dalej Ośrodkiem.

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 2. Ośrodek jest jednostką budżetową.

§ 3. Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

 1. Uchwały nr XIII/130/99 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 1 grudnia 1999 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego i utworzenia jednostki budżetowej;

 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713);

 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.);

 4. ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133);

 5. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.);

 6. postanowień niniejszego Statutu;

 7. innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 4. Siedzibą Ośrodka jest miasto Grudziądz.

§ 5. Terenem działania Ośrodka jest gmina - miasto Grudziądz.

§ 6. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

Rozdział 2

Cel i zakres działania Ośrodka

§ 7. 1. Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby mieszkańców w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki oraz jej upowszechnianie i promocja w regionie.

  1. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

 1. upowszechnianie i zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, turystyki rekreacji i wypoczynku;

 2. organizowanie zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych i turystycznych;

 3. tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowej oraz bazy rekreacyjnej, a także innych obiektów znajdujących się we władaniu Ośrodka;

 4. promowanie walorów turystycznych Grudziądza i okolic poprzez prowadzenie informacji turystycznej;

 5. prowadzenie działalności w zakresie popularyzacji i upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego;

 6. prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki ochrony zdrowia przez aktywność fizyczną i rekreację;

 7. popularyzowanie masowej kultury fizycznej;

 8. organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej;

 9. prowadzenie szaletów miejskich;

 10. konserwacja zieleni oraz utrzymanie porządku i czystości na miejskich terenach zieleni.

  1. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności polegającą na:

 1. prowadzeniu kąpielisk, lodowisk;

 2. prowadzeniu wypożyczalni sprzętu technicznego i innego;

 3. organizowaniu i współorganizowaniu imprez sportowych, turystycznych;

 4. realizowaniu imprez zleconych;

 5. wynajmowaniu pomieszczeń na cele sportowe, handlowe, usługowe i inne: szkołom, organizacjom pozarządowym oraz osobom fizycznym i prawnym;

 6. sprzedaży biletów wstępu;

 7. świadczeniu usług reklamowych;

 8. świadczeniu innych usług związanych z działalnością Ośrodka celem pozyskiwania środków na realizację działań statutowych.

Rozdział 3 Organizacja i zarządzanie

§ 8. 1. Na czele ośrodka stoi Dyrektor, który kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz.

 1. Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Prezydent Grudziądza, który ustala zakres jego obowiązków i odpowiedzialności.

 2. Strukturę i podział kompetencji określa regulamin organizacyjny Ośrodka opracowany przez Dyrektora Ośrodka i zatwierdzony przez prezydenta Grudziądza.

 3. Na czas swojej nieobecności Dyrektor Ośrodka wyznacza osobę go zastępującą.

§ 9. 1. Ośrodek jest Pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

2. Dyrektor Ośrodka dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcę

w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Rozdział 4 Gospodarka finansowa

§ 10. 1 Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem gminy - miasta

Grudziądz na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

 1. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu miasta - gminy Grudziądza,

natomiast uzyskiwane dochody odprowadza do tego budżetu.

 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy, określający wysokość

planowanych dochodów i wydatków.

Rozdział 5 Postanowienia końcowe

§ 11. Dyrektor Ośrodka składa Prezydentowi Grudziądza corocznie sprawozdanie z działalności jednostki.

§ 12. Wszelkie zmiany treści Statutu wymagają uchwały Rady Miejskiej.

§ 13. Traci moc Uchwała Nr XXXII/3/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

§ 15. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Piwowarska 07-03-2017 13:02:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Piwowarska 03-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Izabela Piwowarska 03-12-2020 15:09:17