Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt umowy na na wykonanie systemu klimatyzacji w budynku głównym Mariny Grudziądz

 

Umowa - Projekt

 

na wykonanie systemu klimatyzacji

w budynku głównym Mariny Grudziądz

przy ul. Portowej 8 w Grudziądzu,

po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30.000 EURO

 

zawarta w dniu ………………. roku pomiędzy:

 

Gminą miastem Grudziądz - Miejskim Ośrodkiem Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu, ul. Za Basenem 2, reprezentowanym przez:

Izabelę Piwowarską - Dyrektora, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 13.08.2009 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu do wykonywania czynności w imieniu gminy-miasto Grudziądz,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a

przedsiębiorcą ……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą ………………………………………………………………………………………., pod firmą …………………………………., NIP ……………………, REGON ………………….. w imieniu którego działa:

…………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

działając na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) została zawarta umowa o następującej treści:

 

§ 1

 1. Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji w budynku „A” Mariny Grudziądz w ramach zadania Zakup i montaż klimatyzacji do budynku noclegowo-konferencyjnego na Marinie (KSP/10/2017) wg następującej specyfikacji:

  1. dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w 15 pokojach hotelowych (każdy o powierzchni ok. 15 m2),

  2. dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w pozostałych pomieszczeniach na pierwszym piętrze budynku (2 pomieszczenia o powierzchni 128 m2 i 41,4 m2),

  3. dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w sali konferencyjnej na parterze budynku o powierzchni ok 90 m2,

  4. dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w dwóch salach konferencyjnych o powierzchni ok. 54 m2 i 54 m2.

 2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem obiektu i podtrzymuje informacje zawarte w ofercie z dnia ………………… r.

 3. Wykonawca winien wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie ze specyfikacją oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą i sztuką techniczną.

 4. O ukończeniu prac Wykonawca poinformuje Zamawiającego w celu podpisania protokołu odbioru robót.

 

§ 2

 1. Ze strony Wykonawcy koordynatorem wypełnienia warunków umowy wyznacza się …………………………..

 2. Ze strony Zamawiającego koordynatorem wypełnienia warunków umowy w zakresie przekazania, kontroli i odbioru robót wyznacza się ……………………………………….

 

 

§ 3

 1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w oparciu o obowiązujące akty prawne, w szczególności: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

 2. Wszelkie wykorzystane i zabudowane materiały i urządzenia powinny posiadać odpowiednie aprobaty i atesty.

 3. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykonywanych prac wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

 

§ 4

 1. Prace rozpoczną się od …………………… r. i trwały będą do 20 maja 2017 r.

 2. Z odbioru prac dokonanego przez Zamawiającego zostanie sporządzony odpowiedni protokół.

 3. Wykonawca udzieli trzyletniej gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy.

 4. Za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo do odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

 

§ 5

 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ………………… złotych brutto (słownie zł: …………………………………… złotych).

 2. Zamawiający zobowiązuje się regulować należności za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.

 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5, pkt 1 będzie płatne w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury, na konto Wykonawcy.

 4. Płatnikiem jest Gmina Miasto Grudziądz, Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku posiadający NIP 876-24-26-842.

 5. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki.

 6. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.

 

§ 6

 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych na rzecz Zamawiającego
  w następujących przypadkach:

  1. Za zwłokę w wykonaniu zamówienia w terminie, o którym mowa w § 4 ust.1 -
   w wysokości 1,0 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

  2. Za zwłokę w usunięciu wad w przedmiocie umowy - w wysokości 1,0 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez strony terminu usunięcia wad.

  3. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę prowadzącego do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1.

 2. Niezależnie od kar umownych określonych w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w przypadku, gdy ta szkoda przekroczy wysokość kar umownych.

 3. W razie przerwania prac stanowiących przedmiot umowy z winy Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające zaawansowaniu prac.

 

§ 7

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

 2. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad w terminie 3 dni, jeżeli będzie to możliwe ze względów technicznych lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

  1. W ramach odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do wyjaśniania wszelkich wątpliwości, problemów eksploatacyjnych oraz proponowanych rozwiązań.

 3. Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy oraz za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie umowne wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

 

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 9

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Ewentualne sprawy sporne rozstrzygane będą przez właściwy Sąd dla siedziby Wykonawcy.

 

§ 10

 1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 2. Umowa ma charakter jednorazowy.

 

 

Zamawiający Wykonawca

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Umowa_Marina_klimatyzacja_projekt.doc (DOC, 53.00Kb) 2017-04-05 08:54:34 1062 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Piwowarska 05-04-2017 08:42:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Piwowarska 03-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Izabela Piwowarska 05-04-2017 08:54:34